Privacyverklaring MKB Factoring

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van MKB Factoring.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens MKB Factoring van je verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MKB Factoring, Spanbroekerweg 125, 1715 GL Spanbroek. Als functionaris voor gegevensbescherming heeft MKB Factoring de heer W. Scheringa aangewezen.

Verwerkte persoonsgegevens

 Door jou verstrekte gegevens

Wanneer je een contact opneemt met MKB Factoring of anderszins gebruik maakt onze diensten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan MKB Factoring, kan MKB Factoring persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten van MKB Factoring en aan haar gelieerde partijen. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan je account als je bent ingelogd;
 • locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Gegevens verkregen van derden

Tot slot kan MKB Factoring persoonsgegevens van je verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens die je aan een van de partners van MKB Factoring hebt verstrekt met als doel om deze aan MKB Factoring door te geven, bijvoorbeeld als je je via een partner inschrijft voor een nieuwsbrief van MKB Factoring;
 • wanneer je inlogt op een website of app van MKB Factoring via je social media account bij een derde partij, dan verkrijgt MKB Factoring je e-mailadres en openbare profielinformatie;
 • gegevens voor verificatie en verrijking van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, geslacht en leeftijd;
 • gegevens ten behoeve van één van onze diensten die door derden openbaar zijn gemaakt voor een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld het doorplaatsen van classifieds advertenties.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

MKB Factoring verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van MKB Factoring of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.

De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met MKB Factoring sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

 • om je onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en om deze te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
 • om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van MKB Factoring;
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren en beveiligen, om met je te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer je nooit een betaalde klantrelatie hebt gehad met MKB Factoring, stuurt MKB Factoring je enkel commerciële berichten wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend.

 • om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleen je door in te loggen op de website van MKB Factoring met je social media-account.

 • om je gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
 • om je op websites van derden specifieke advertenties van MKB Factoring te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;
 • voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over je interesses en over je gebruik van onze producten en diensten, probeert MKB Factoring haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op je gebruik en interesses.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je via je cookie-instellingen op de website van MKB Factoring.

 • om te voldoen aan de op MKB Factoring van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.
  De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van MKB Factoring.

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van het concern waartoe MKB Factoring behoort (het MKB Factoring-concern). Ook is het mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende MKB Factoring producten en/of diensten, de in dat kader van je verwerkte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere MKB Factoring producten en/of diensten en/of van derden (zoals hierboven genoemd onder ‘gegevens verkregen van derden’).

Gegevensverstrekking aan derden

Je gegevens worden zonder jouw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het MKB Factoring-concern behoren, behoudens het navolgende.

Uitvoering van overeenkomst

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door jou met MKB Factoring gesloten overeenkomst, zullen wij je gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door MKB Factoring ingeschakelde partijen

Je gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door MKB Factoring worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van MKB Factoring voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verstrekking ten behoeve van advertenties

MKB Factoring stuurt bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres, aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners ten behoeve van de (automatische) verkoop van advertentieruimte en kunnen de met behulp van jouw gegevens door MKB Factoring opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van MKB Factoring voor het tonen van relevante advertenties. De door MKB Factoring opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld sportgeïnteresseerden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar).

Verplichte verstrekking

Tenslotte is het mogelijk dat MKB Factoring op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op een website van MKB Factoring onrechtmatig is tegenover die derde. MKB Factoring zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU

Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat je gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt MKB Factoring de bescherming van je gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Gegevensverwerking door derden via MKB Factoring website

Via de website van MKB Factoring kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van je verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de website van MKB Factoring en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de website van MKB Factoring (zoals de ‘share button’). Daarnaast kun je via een website van MKB Factoring terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan door derden via de website van MKB Factoring vind je op de betreffende website of app.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met MKB Factoring kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te verbeteren. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Sollicitaties

Wanneer je solliciteert op een vacature bij MKB Factoring verwerkt MKB Factoring jouw gegevens, waaronder NAW-gegevens, contactgegevens en sollicitatiegegevens, in het kader van de werving- en selectieprocedure. De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang om het sollicitatieproces uit te voeren. MKB Factoring bewaart deze gegevens tot 4 weken na beëindiging van de wervings- en selectieprocedure. Indien je hiervoor toestemming geeft bewaart MKB Factoring de gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de procedure.

Bewaartermijn

MKB Factoring verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is MKB Factoring wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

Beveiliging gegevens

MKB Factoring respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van MKB Factoring. MKB Factoring spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die MKB Factoring van jou verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via deze pagina.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die MKB Factoring van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

Je kunt de gegevens die MKB Factoring met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met MKB Factoring geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via onze contactpagina. Via deze contactpagina kun je ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van MKB Factoring. Ook kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op:

Wil je je afmelden/uitschrijven voor een bepaalde nieuwsbrief of commerciële e-mail van  MKB Factoring, dan kan dat via de ‘Afmelden’-link of -button, die je onderin de ontvangen mail kunt terugvinden.

Wijziging van deze Privacyverklaring

MKB Factoring behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 november 2020

Lees ook Cookiebeleid, Voorwaarden en Disclaimer.

Gratis factorcheck? Of vrijblijvend offerte?

Heb je genoeg over dit onderwerp gelezen en wil je factoring gaan aanvragen?